Brug Itteren

Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden

In opdracht van Buitengoed Geul & Maas en Rijkswaterstaat heeft RHDHV een ‘quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren’ uitgevoerd naar de bestaande verkeersbrug bij Itteren en een nieuwe faunaverbinding over het Julianakanaal waarmee het Geuldal en de Grensmaas met elkaar verbonden worden. Dit alles in combinatie met een veilige fietsverbinding voor de bewoners van Itteren.

 De doelstelling van de variantenstudie is het verkennen van oplossingen en het benoemen van een voorkeursvariant voor een viervoudige opgave:
1. Renovatie dan wel vervanging van Brug Itteren over het Julianakanaal.
2. Veilige fietsverbinding over Julianakanaal ter hoogte van Itteren.
3. Ecoduct ten behoeve van grote grazers.
4. Ecoduct ten behoeve van het oplossen van knelpunten zoals benoemd in het MeerJarenProgrammaOntsnippering (MJPO) – benoemd als knelpunt Limburg(Li)-21.
Door dit alles met elkaar te combineren creëren we de maximale win-win situatie met de meeste 'meekoppelingen’ en bijbehorende synergie voordelen.

Begeleidingsgroep
RHDHV heeft een breed pallet aan oplossingen voor deze opgaven met een begeleidingsgroep besproken. In de begeleidingsgroep zaten deelnemers van de gemeentes Maastricht en Meerssen, Dorpsraad Itteren, IVN-Meerssen, Consortium Grensmaas, Provincie Limburg, Buitengoed Geul & Maas (BGM), Maaswerken en RWS. In de twee bijeenkomsten zijn de varianten kwalitatief beoordeeld op een aantal gezamenlijk benoemde criteria. Uit de sessies met de stakeholders is unaniem voor een voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant kent een faunapassage van 15 meter breed gelegen bij de geulmonding. De fietsbrug komt naast de huidige brug van Itteren. Om de haalbaarheid van het project te vergroten wordt een concessie gedaan aan de locatie van de faunabrug. Er wordt een voorstel voorbereidt om deze direct ten noorden van de brug Itteren haar plaats te laten krijgen.

Besluitvorming
Gedurende deze haalbaarheidsstudie wordt op onderdelen met het Consortium Grensmaas en de Dorpsraad Itteren overlegd. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie wordt een definitieve keuze gemaakt voor de locatie en breedte van de faunabrug in samenhang met de te realiseren fietsbrug en de renovatie van de brug Itteren. De financiële en technische aspecten worden nu verder uitgewerkt. De uitkomsten van dit alles worden voorgelegd aan de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas. Definitieve besluitvorming is voorzien eind april 2016.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>