Plattegrond percelen

Start pilot stadslandbouw en streekproductie

Op 11 maart 2015 start de pilot stadslandbouw “De Drie Poorten” in het gebied tussen Buitenplaats Vaeshartelt en Landgoed Kruisdonk met het aanplanten van een lange haag. De pilot is in juli 2014 door de gemeente  uitgeschreven als prijsvraag  in de vorm van een open oproep. Uit de inzendingen is het samenwerkingsproject “De Drie Poorten” van ondernemers Stefan Muijtjens en Mark Daemen door de onafhankelijke commissie beoordeeld als best passende initiatief. Voor uitvoering van het plan “De drie Poorten” krijgen de initiatiefnemers de gemeentegronden tussen Buitenplaats Vaeshartelt en landgoed Kruisdonk van de gemeente gratis in bruikleen voor een periode van vijf jaar. De overeenkomst daarvoor is onlangs door partijen ondertekend.

Het plan “De drie poorten”
Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: landschapsbeheer, stadstuinbouw en bio-based. Doel van het plan is om de relatie tussen mens, natuur, landschap en streeklandbouw te versterken. Samen met organisaties, bedrijven en burgers wordt gekeken welke lokale producten er geteeld en gemaakt kunnen worden, maar ook waar behoefte aan is. Deze producten kunnen dan direct geteeld worden op de beschikbare grond. Door verbinding met en zeggenschap over lokale, efficiënte productie van groente en kruiden wordt lokale/regionale stadslandbouw interessant voor een grote groep. 
Naast stadslandbouw en de verkoop van hoeveproducten willen de initiatiefnemers ook een servicecentrum inrichten waar onder andere kennis gebundeld wordt en startende ondernemers terecht kunnen om op weg geholpen te worden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het netwerk). Tot slot worden de aanwezige populieren bossen omgevormd tot een plek voor educatieve natuurrecreatie samen met verenigingen als IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid).
 
Samenwerking 
Het plan is gericht op samenwerking met meerdere regionale partijen.  Zo wordt er onder andere samengewerkt met The Masters voor verbetering van de arbeidskansen van de deelnemers. Met de Poshoof in Caberg op het gebied van logistiek, oogst en opslag van producten.  Met de Bisschopsmolen vindt samenwerking plaats voor de teelt van graan- en eiwit gewassen die in de bakkerij gebruikt kunnen worden. Voor het educatieve gedeelte wordt onder andere samengewerkt met het CNME (Centrum voor natuur- en milieu educatie) in Maastricht. 
 
Pilot in buitengoed Geul en Maas
De beschikbaar gestelde gronden maken deel uit van de Landgoederenzone en de Groene Gastvrije Gordel. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeentes Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Voornaamste doelstelling is een groenere leefomgeving voor de inwoners van het gebied en het openbaar toegankelijk maken voor natuur- en landschapsbeleving, openluchtrecreatie en stadslandbouw en streekproductie. Om daar invulling aan te geven worden bewoners en ondernemers nauw betrokken bij de inrichting, onderhoud en beheer van het gebied. Daarom is ervoor gekozen om de percelen juist in dit gebied ter beschikking te stellen. Voor de verwerving van de gronden werd een bijdrage ontvangen van de Provincie Limburg en Buitengoed Geul en Maas binnen het project  Groene Gastvrije Gordel (GGG). De gemeente stelt alleen de grond om niet beschikbaar voor een periode van vijf jaar. Alle overige aan het project verbonden risico’s vallen onder het ondernemersrisico van de prijswinnaars.
 
 
 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>