Het BGM gaat door!

Continuering / Doorstart Buitengoed

“Vanaf 2013 hebben we in het Buitengoed op allerlei terreinen aan de weg getimmerd. De bestaande afspraken tussen de 4 overheidspartners lopen in 2017 ten einde. Tijd om eens terug te kijken: hoe hebben we het de afgelopen jaren eigenlijk gedaan?

Om dit te kunnen beoordelen is ons werk en de bereikte resultaten recent geëvalueerd. De uitkomsten, in de vorm van een evaluatierapport, komen binnenkort beschikbaar. Het evaluatierapport wordt op onze website en de website van de betrokken gemeentes en provincie gepubliceerd.

De bevinding is dat het programma goed in de steigers staat en de komende jaren uitgebouwd kan worden. Tijdens de evaluatie hebben de ondernemers en landgoedeigenaren aangegeven graag meer betrokken te willen zijn bij het Buitengoed. Deze handschoen hebben we opgepakt. Speciaal voor dit doel organiseren we in mei 2017 een creatieve bijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor volgen op korte termijn.

Om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan heeft de Stuurgroep op 1 februari jl. besloten het programma te verlengen tot 2022.

Voor de nieuwe periode 2018-2022 zullen we op basis van onze gebiedsvisie, een kort en krachtig programmaplan en projectenportfolio opstellen. De zoektocht naar nieuwe financiële middelen vormt een uitdaging op zich.

Het jaar 2017 zien we als overgangs- en kwartiermakersjaar.

We roepen u allemaal op ideeën, plannen en projecten voor de komende jaren aan te reiken, Op deze manier bouwen we samen aan het  “Buitengoed 2.0””.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>