Wij zijn Buitengoed Geul & Maas, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we van Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners!

In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een update over het Buitengoed!

 
       
 

Het verhaal van….Waterschap Roer en Overmaas

Water, beekbodem, oevers en grondwater hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Dit noemen we het watersysteem. Zo ook in het Buitengoed Geul & Maas. De beekherstelprojecten die het waterschap uitvoert aan de Kanjel en Gelei, hebben als doel om de natuurlijke slingering (meandering) weer terug te brengen. Hierdoor komt er dynamiek in de beek en kunnen er meer planten- en diersoorten leven. Dankzij een ‘waterinlaatconstructie’ bij de Rothemermolen wordt het water verdeeld tussen Geul, Kanjel en Gelei. Zo stroomt er altijd zo’n 100 liter water per seconde naar de Kanjel. Met een zandvang wordt slib opgevangen. Door al deze maatregelen kan het water goed kan doorstromen. Zie hier ons filmpje over Water & Molens. >>

 
 

Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden

In opdracht van Buitengoed Geul & Maas en Rijkswaterstaat heeft RHDHV een ‘quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren’ uitgevoerd naar de bestaande verkeersbrug bij Itteren en een nieuwe faunaverbinding over het Julianakanaal waarmee het Geuldal en de Grensmaas met elkaar verbonden worden. Dit alles in combinatie met een veilige fietsverbinding voor de bewoners van Itteren. >>

 
 

Bestemmingsplan Landgoederenzone

Het college van B&W van de gemeente Maastricht heeft het ontwerp van het bestemmingsplan Landgoederenzone op 4 maart voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan iedere belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad van Maastricht kenbaar maken. De ter inzage legging vindt plaats in het kader van een actualisering en modernisering van bestemmingsplannen. Klik hier voor de officiële bekendmaking zoals die in de media is gepubliceerd. >>

 
 

Onderhoudswerkzaamheden aan mergelsteilwanden Valkenburg

De komende maanden vinden grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats aan de mergelsteilwanden in Valkenburg. De onderhoudswerkzaamheden zijn er op gericht om de wanden weer veilig en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de mergelstad. De werkzaamheden passen binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas en worden door de Provincie ondersteund met gelden uit de impulsmiddelen. De opknapwerkzaamheden aan de mergelsteilwanden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt. Zie hier het filmpje >>

 
 

Genomineerden Groene Helden Stimuleringsprijs Limburg bekend!

Van november 2015 tot en met januari 2016 zocht IVN Limburg naar MKB ondernemers die Groene Held willen worden. Deze zoektocht heeft maar liefst 36 ondernemers opgeleverd die met een groen en duurzaam initiatief in aanmerking wilden komen voor de titel Groene Held. Een jury heeft uit deze inzendingen tien initiatieven gekozen die uiteindelijk in aanmerking komen voor een stimuleringsprijs van € 4000,- tot € 15.000,-. Onder de genomineerden bevinden zich ook een aantal ondernemers die gevestigd zijn in het Buitengoed Geul & Maas. >>

 
 

Terugblik: eerste ontwerpsessie Beleefweide Vaeshartelt

Op donderdag 3 maart 2016 heeft de eerste ontwerpsessie van de Beleefweide bij Vaeshartelt plaatsgevonden. Beleefweides zijn plekken waar mensen het hele jaar door terecht kunnen om actief bezig te zijn met beplanting, buiten spelen, plukken van eetbare planten, oogsten of onderhoud plegen – of om er simpelweg te genieten van rust en natuur. >>

 
 

Nieuwe app voor Romeinse Via Belgica

Om de historische resten van de Romeinse via Belgica beter te kunnen duiden en door het publiek te laten beleven is er recentelijk een zogenaamde ‘Augmented Reality’ applicatie (app) gelanceerd. In deze app zijn 3D reconstructies te zien en wordt uitleg gegeven over de aangetroffen structuren. De applicatie is gratis te downloaden (Roman Maastricht bij de App Store of Römisches Maastricht in Google Play). Deze applicatie is de eerste in een reeks over gebouwen aan of resten van de Via Belgica. Binnenkort wordt gestart met de productie van soortgelijke producten over de Romeinse brug in Maastricht, de Romeinse Villa Herkenberg in Meerssen en de Romeinse wachttoren op de Goudsberg in Valkenburg. >>

 
 

Eerste Herbestemmingsdiner zeer geslaagd

Voor een select gezelschap van klanten en relaties die betrokken zijn bij een haalbaarheidsonderzoek voor hun monumentaal bezit, organiseerde Klement2 Rentmeesters op 8 maart jl. hun eerste Herbestemmingsdiner. >>

 
 

Evenementen gezocht!

In Buitengoed Geul & Maas vinden in het voorjaar en de zomer veel evenementen plaats. Deze gaan we inventariseren en waar mogelijk samen brengen. >>