Eiland in de Geul

Plannen voor Eiland in de Geul in Meerssen

Vorig jaar op 7 juni zijn ondernemers en organisaties van de hotspot Eiland in de Geul samen gekomen bij de Hoeve Klinkenberg om te praten over de kansen ze zien voor het gebied. Op 31 januari hebben de betrokken partijen een voorstel gepresenteerd aan het college van B&W van Meerssen. In de tussenliggende periode is de eerste fase van de cascorestauratie van Hoeve Klinkenberg door bouwbedrijf Lemmens gereed gekomen, is door provincie Limburg subsidie verleend voor de cascorestauratie van het complex Groote Molen, is de samenwerking tussen Vereniging Zwembad Meerssen en TEN verbreed en is de communicatie en samenwerking met de gemeente verbeterd. Het college van B&W van Meerssen heeft op 19 maart besloten dit proces met de partijen in het gebied verder door te zetten om zo verder invulling te geven aan de herontwikkeling van het gebied. Belangrijke thema’s zijn de energietransitie, sport en recreatie, groen en natuur, water en de herbestemming van erfgoed.

Geslaagde werksessie   
Samen met medewerkers van de gemeente is op 2 mei bij tennis- en fitnesscentrum TEN aan de Molenveldweg verder nagedacht over de samenwerking en het concreet oppakken van projecten binnen het gebied. De aanwezigen hebben een aantal concrete vraagstukken en voorstellen voor parkeren, energieopwekking, verbreding van de sport- en recreatievoorzieningen, hekwerken en groenstructuren besproken en van oplossingsrichtingen voorzien. Deze oplossingen worden de komende tijd verder uitgewerkt in een gezamenlijk plan. Daarnaast zal gekeken worden met welke zaken op korte termijn al gestart kan worden. We kijken terug op een geslaagde sessie!

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>