Eiland in de Geul
Werkzaamheden

De Eilandraad

Ten zuiden van de kern Meerssen ligt in het Geuldal het zogenaamde Eiland in de Geul, één van de hotspots van Buitengoed Geul & Maas. Hier wordt geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden en andere partijen binnen de Praktijkschool BGM. In dit kader hebben de partijen in het gebied tijdens een aantal werksessies in 2018 gezamenlijk de mogelijkheden verkend voor verdere samenwerking. Als sluitstuk werd de “Kansenkaart” opgesteld door bureau Heusschen*Copier op basis van de input van alle partijen in en om het gebied.

Het college van B&W heeft kennis genomen van deze kansenkaart en besloten om dit proces met de partijen verder door te zetten. Hierbij was de insteek om een publiek-private samenwerking op gang te brengen die verder invulling zou gaan geven aan de herontwikkeling van het gebied rond thema’s als energie, groen, natuur, water, erfgoed, sport, recreatie en toerisme. Verzoek van de gemeente was daarbij dat partijen zich beter zouden organiseren, met gezamenlijk gedragen voorstellen richting gemeente zouden komen en daarbij iemand als centraal aanspreekpunt zouden aanwijzen.

Met de recent gevormde Eilandraad is invulling gegeven aan dit verzoek.

Gebruikersraad Eiland in de Geul
Op 18 februari 2020 hebben de partijen in het gebied zich georganiseerd in een gebruikersraad; de ‘Eilandraad’. Daarbij hebben ze unaniem besloten tot het verweven van projecten met maatschappelijke doelen in het gebied en over te gaan tot onderlinge afstemming en uitvoering hiervan. De projectvoorstellen zijn in een programma vastgelegd, waarbinnen projecten geduid als “laaghangend fruit” en meer strategische projecten, bijvoorbeeld  routestructuren en evenementen/arrangementen in tijd, ruimte en financiering op elkaar worden afgestemd. Centraal staat de beleving als gezonde leefstijl; de combinatie van ontmoeten en bewegen is hiervan het fundament.

Het Eiland in de Geul heeft hiervoor de beste condities door de bestaande voorzieningen en haar ligging aan de rand van de kern Meerssen en de centrale ligging in het Geuldal en het Buitengoed Geul & Maas. Zo is de Eilandraad ervan overtuigd dat het Eiland in de Geul zich hierdoor kan onderscheiden en een toegevoegde waarde kan zijn voor Buitengoed Geul & Maas. Het voornemen van het realiseren van deze ambities door de Eilandraad is schriftelijk met het college van B&W van de gemeente Meerssen gedeeld. De gemeente heeft kennis genomen van deze mijlpaal en toegezegd deze samenwerking en de projecten die hieruit voortkomen verder te faciliteren. Hiermee is weer een stap gezet in de samenwerking binnen deze BGM Hotspot.

Herinrichting Middengebied
Belangrijkste punt waar partijen het over eens zijn, is dat het middengebied, de centrale zone tussen de voorzieningen, vrijgemaakt moet worden van obstakels en overwoekering van groen. Hiermee wordt het gebied binnenkort beter (openbaar) bereikbaar  en beter inzetbaar voor activiteiten en evenementen en eventuele aanvullende sport- en recreatievoorzieningen. Tevens wordt het gebied overzichtelijker, wat de aantrekkelijkheid en de sociale veiligheid ten goede komt. Daarnaast ontstaat hierdoor ook ruimte voor doorgaande recreatieve routestructuren (bijvoorbeeld wandelpaden) door het gebied als onderdeel van Routenetwerk BGM. Hiermee wordt het onderliggende thema “De Geul als gids” gecompleteerd.

De werkzaamheden zullen de komende weken worden afgerond. We nodigen iedereen dus van harte uit om daarna een kijkje te komen nemen bij één van de activiteiten in het gebied. Via deze nieuwsbrief zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>