Brug Itteren

Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden

In opdracht van Buitengoed Geul & Maas en Rijkswaterstaat heeft RHDHV een ‘quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren’ uitgevoerd naar de bestaande verkeersbrug bij Itteren en een nieuwe faunaverbinding over het Julianakanaal waarmee het Geuldal en de Grensmaas met elkaar verbonden worden. Dit alles in combinatie met een veilige fietsverbinding voor de bewoners van Itteren.

 De doelstelling van de variantenstudie is het verkennen van oplossingen en het benoemen van een voorkeursvariant voor een viervoudige opgave:
1. Renovatie dan wel vervanging van Brug Itteren over het Julianakanaal.
2. Veilige fietsverbinding over Julianakanaal ter hoogte van Itteren.
3. Ecoduct ten behoeve van grote grazers.
4. Ecoduct ten behoeve van het oplossen van knelpunten zoals benoemd in het MeerJarenProgrammaOntsnippering (MJPO) – benoemd als knelpunt Limburg(Li)-21.
Door dit alles met elkaar te combineren creëren we de maximale win-win situatie met de meeste 'meekoppelingen’ en bijbehorende synergie voordelen.

Begeleidingsgroep
RHDHV heeft een breed pallet aan oplossingen voor deze opgaven met een begeleidingsgroep besproken. In de begeleidingsgroep zaten deelnemers van de gemeentes Maastricht en Meerssen, Dorpsraad Itteren, IVN-Meerssen, Consortium Grensmaas, Provincie Limburg, Buitengoed Geul & Maas (BGM), Maaswerken en RWS. In de twee bijeenkomsten zijn de varianten kwalitatief beoordeeld op een aantal gezamenlijk benoemde criteria. Uit de sessies met de stakeholders is unaniem voor een voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant kent een faunapassage van 15 meter breed gelegen bij de geulmonding. De fietsbrug komt naast de huidige brug van Itteren. Om de haalbaarheid van het project te vergroten wordt een concessie gedaan aan de locatie van de faunabrug. Er wordt een voorstel voorbereidt om deze direct ten noorden van de brug Itteren haar plaats te laten krijgen.

Besluitvorming
Gedurende deze haalbaarheidsstudie wordt op onderdelen met het Consortium Grensmaas en de Dorpsraad Itteren overlegd. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie wordt een definitieve keuze gemaakt voor de locatie en breedte van de faunabrug in samenhang met de te realiseren fietsbrug en de renovatie van de brug Itteren. De financiële en technische aspecten worden nu verder uitgewerkt. De uitkomsten van dit alles worden voorgelegd aan de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas. Definitieve besluitvorming is voorzien eind april 2016.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>