Kanjelzone

Ontwikkeling in Kanjelzone

In januari 2015 heeft een co-designsessie plaatsgevonden over de toekomst van de Kanjelzone. Het gaat hier om een complexe opgave waarin verschillende doelstellingen bij elkaar komen: het benutten van de grote kansen van de zone als recreatiegebied, de herontwikkeling met mogelijk zelfbeheer van Hoeve Rome, de aanleg van opvangbuffers voor water door het waterschap, het schoonmaken van de Kanjel en ruimte geven aan natuurontwikkeling, het onderzoeken van de mogelijkheden van stadslandbouw en/of een buurttuin en het verbeteren van de toegankelijkheid en ontsluiting van het gebied.

Bij de gebiedsontwikkeling is een groot aantal partijen betrokken. Via co-design wordt, met respect voor ieders belangen, tot gezamenlijke oplossingen gekomen.

Betrokken bij de ontwikkelingen zijn onder meer de gemeente Maastricht, voetbalclub RKVCL, Buitengoed Geul & Maas, Provincie Limburg, Hogeschool Zuyd, Mise en Place, Buurtraad Limmel, Buurtbelangen Nazareth, Avenue2, Projectbureau A2, Servatius, Mondriaan, Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Kinderboerderij Limmel, The Masters, de Visvereniging en Biologische Tuinders Limmel.

Planning
Als vervolg op de co-designsessie zijn we het volgende aan het doen:
      We werken aan de oplevering van het Bethlehempark in september 2015 met nieuwe fietsroutes, wandelroutes en bruggetjes over de Kanjel. In de zomer is er een gezamenlijk evenement tussen Kunst en Kitchen;
       In april weten we wat Zuyd Hogeschool besluit over de nieuwbouw studentenhuisvesting op campus Hotelschool;
       Op 11 maart hebben we tijdens de boomfeestdag van het Buitengoed bomen in de buitenplaats Jeruzalem geplant. Aansluitend is door Mise en Place en IKL nog meer groen aangebracht. De verdere opwaardering en vergroening van de buitenplaats vindt gedurende de rest van het jaar plaats met o.a. aanleg van bloemvelden;
       We werken aan een beheersovereenkomst tussen Mise en Place en de gemeente over o.a. de verdere openstelling van de buitenplaats Jeruzalem. Deze is nu reeds bij aanwezigheid Mise en Place open voor publiek (tussen zonsopgang en zonsondergang). De toegankelijkheid via de zijkant wordt in relatie met de ontwikkeling van Hoeve Rome opgepakt;
       We zijn bestekken aan het maken voor de cascorestauratie (dak) van Hoeve Rome. Eind 2015 gaan we het dak van de schuur vervangen;
       Klement2 is begonnen met een Herbestemmingsonderzoek naar Hoeve Rome. Het gaat om een verkenning van de commerciële exploitatiemogelijkheden van de hoeve, waaraan ideële initiatieven kunnen toegevoegd worden. Het geheel passend in de geest en de idee van het totale Buitengoed Geul & Maas enerzijds en anderzijds ook in functie van de sociale structuur van Limmel, daarbij bijzondere aandacht voor de al aanwezige kinderboerderij.
       Samen met de Kinderboerderij Limmel werken we aan een toekomstplan voor de kinderboerderij;
       De inventarisatieronde naar mogelijke herbestemming van de Xonar-gebouwen Mariënwaard is afgerond. We zijn nu de bodemgesteldheid aan het onderzoeken naar mogelijkheden voor streekproductie en natuurontwikkeling. Vervolgens gaan we met initiatiefnemers een kijkje in de gebouwen nemen en samenwerkingsvormen en financiële modellen uitwerken, zodat we vervolgens een start kunnen maken door functies in de gebouwen te laten landen;
       Mondriaan en Hermon zijn bezig met een herbestemmingsonderzoek voor Villa Kanjel, waarin koppelkansen met overige ontwikkelingen in de Kanjelzone worden meegenomen;
       Het Waterschap Roer en Overmaas is bezig met het voorbereiden van de uitvoering van de diverse watermaatregelen;
       Studenten van de Hogere Hotelschool hebben recent een onderzoek naar de markt voor een vegacentrum afgerond. Initiatiefneemster Annie Debie is zeer verheugd met de mogelijkheden voor een vegacentrum en gaat aan de slag om het concept handen en voeten te geven. Vanuit het Buitengoed denken we mee over mogelijke koppelkansen met concepten op het gebied van streekproductie en multifunctionele centra.
       Avenue2 is bezig met de voorbereiding van de mobiliteitshub.

Aanspreekpunten
Marcel van Dijk en Mirella Wolfs-Partouns fungeren als eerste aanspreekpunt voor zaken in het Kanjelpark (en Buitengoed Geul & Maas algemeen). U kunt met uw vragen, ideeën en activiteiten terecht bij Marcel & Mirella. Zij schakelen vervolgens met de betrokken projectleiders, beleidsmedewerkers etc. binnen de betrokken (ambtelijke) organisaties. Op deze manier trechteren we de vragen die binnenkomen en wordt u als initiatiefnemer niet belast met hoe organisaties intern georganiseerd zijn. Hiermee creëren we tevens een (tussen)oplossing voor de vraag uit de co-designsessie naar een gebiedsmanager. Iemand die de verbinding legt tussen de verschillende initiatieven, projecten, beleidskaders etc. We spelen in op de ontwikkelingen in de Kanjelzone en waar mogelijk betrekken we deze bij lopende activiteiten en projecten.

 Klik hier voor het volledige verslag 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>