Klinkenberg

Groen licht voor restauratie Hoeve Klinkenberg in Meerssen

De Provincie Limburg gaat ervoor zorgen dat de eerder verleende subsidie (ad € 500.000) voor het restaureren van Hoeve Klinkenberg in Rothem (gemeente Meerssen) behouden blijft, omdat de initiatiefnemers/eigenaars van de hoeve een lening van het Nationaal Restauratiefonds gekregen hebben. Daarmee kan, na de besluitvorming bij de gemeente Meerssen over hun bijdrage van 100.000 euro, de restauratie na een aantal jaren van onzekerheid eindelijk van start.

Behoud van het rijksmonument
De hoeve is een rijksmonument en is vooral bijzonder doordat het een samenstelling van verschillende aan elkaar geschakelde bouwdelen is. Eén van de bouwdelen, nu gedemonteerd, bevat de traditionele Maasland bouwstijl met zogenaamde speklagen van zandsteen. De restauratie betreft voor het grootste deel een reconstructie; een demontage van alle onderdelen. Na de reconstructie wordt bekeken of het monument de status van rijksmonument kan behouden.

Herbestemming
Voor de restauratie en herbestemming is door de gemeente Meerssen in 2013 een omgevingsvergunning afgegeven. Hierin staat dat op deze locatie vakantieappartementen gerealiseerd mogen worden. De hoeve ligt in een waterwingebied. Hiermee is rekening gehouden in de omgevingsvergunning.  

De initiatiefnemers zijn voornemens om bij het bouwproject opleidingsplekken te bieden voor jongeren en uitkeringsgerechtigden. Door herbestemming met een recreatieve functie (vakantiewoningen) is het plan een economische en sociaal maatschappelijkle impuls voor de kern Rothem.

Achtergrond
In juni 2012 heeft de Provincie voor de restauratie van de monumentale hoeve aan de gemeente Meerssen een subsidie verleend van 500.000 euro. Voorwaarde bij de verlening was dat er binnen een half jaar gestart zou worden.In mei 2013 is door de gemeente een verzoek om een projectwijziging gedaan omdat op dat moment, ongeveer een na jaar de subsdieverlening, nog niet gestart was. De reden voor het verzoek was dat de initiatiefnemers de finaciering niet rond hadden.

In de periode mei 2013 tot op heden is gezocht naar financiering en is ook het plan beperkt tot de meest monumentale bouwdelen van het pand. Deze financiering is nu dus rond door het verlenen van een lening van 500.000 euro door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Belang voor Buitengoed Geul & Maas
Hoeve Klinkenberg is een belangrijke schakel naar het natuurgebied 'De Dellen' gelegen aan de oevers van de Geul ten zuidoosten van Meerssen. Fietsers, ruiters en wandelaars kunnen via de Geuldalweg toegang krijgen tot dit natuurgebied en er is aansluiting op de recreatieve routes naar Maastricht en Valkenburg. De hoeve ligt aan de verbindingsas van het Buitengoed Geul & Maas, die de komende jaren wordt aangepakt op het gebied van veiligheid en uitstraling. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>