Kloosterbosch
Kloosterbosch
Kloosterbosch
Locatie

Ontwikkeling Landgoed Kloosterbosch

Eind 20e eeuw initieerde de provincie Limburg de experimentele en ontwikkelingsgerichte beleidsregel; ‘Rood voor groen’. Een planologisch instrument om nieuwe landgoederen inclusief bebouwing, en versterking van natuur, bos en landschap mogelijk te maken.

Landschapsontwikkeling
Diverse initiatiefnemers startten hiermee, waaronder de familie Schaepkens uit Valkenburg. Inzet was de mogelijkheid om een nieuw landgoed te ontwikkelen, bestaande uit bos, natuurlijke graslanden, landschapselementen, en de bouw van een landhuis met allure in een kleinschalig cultuurlandschap. Iets dat ooit begon als een kleinschalig bosbezit van enkele hectares is nu, ruim 15 jaar later, uitgegroeid tot een ca. 40 ha groot landgoed en nadert zijn voltooiing. Het landhuis staat fier overeind en wordt afgebouwd. De laatste hand wordt gelegd aan het interieur, de landschappelijke inpassing en de erfinrichting. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opwaarderen en inrichten van natuurgebieden, het omzetten van landbouwgrond naar natuurlijke graslanden (5 ha incl. beëindiging blauwe bessenplantage) en het herstel van graften in het eeuwenoude cultuurlandschap. Ook zijn er enkele poelen en wandelpaden aangelegd en is één hoogstamboomgaard opgeknapt. Een tweede boomgaard wordt komende winter onder handen genomen.

Natura 2000
Bijzonder is dat het merendeel van het zaaghout dat is gebruikt voor de bouw van de woning uit het eigen bos is geoogst, en vervolgens gezaagd, gedroogd en verwerkt in de woning en bijgebouwen. Dit bos maakt deel uit van de Europees meest waardevolle natuurgebieden, het Natura 2000 gebied Geuldal. Dit Zuid-Limburgse bos wordt nu beheerd volgens eeuwenoude gebruiken, het zogeheten Middenbosbeheer. In deze beheervorm stuurt de beheerder op een bos met evenwichtige bedrijfsopbouw en boomsoortensamenstelling. In iedere leeftijdsklasse van ca 20 jaar is een vast aantal bomen aanwezig. Hierdoor ontstaat onder de opgaande bomen ruimte voor jonge boompjes, struiken, kruiden en grassen en kunnen periodiek diverse houtsoorten geoogst worden. In het cultuurlandschap waarin kleinschalige agrarische activiteiten de boventoon voerden speelde deze vorm van bosbeheer een belangrijke rol. Het bos leverde onder andere brandhout, zaaghout en hout voor gereedschappen (voornamelijk essen) en later weidepalen. Door deze beheervorm met zijn grote mate van afwisseling is er een hoge biodiversiteit ontstaan. Er valt regelmatig veel licht op de bodem waardoor in combinatie met kwelplekken in de hellingen (daar waar het grondwater aan de oppervlakte komt) een prachtige voorjaarsflora tot ontwikkeling komt met o.a. dotterbloemen, sleutelbloemen, Lelietjes van Dalen en bosanemoon. Het continueren van deze wijze van duurzaam bosbeheer is daarom van groot belang voor de biodiversiteit.

Welkom
Door particulier initiatief, daadkracht, vasthoudendheid en een lange adem wordt het Landgoed Kloosterbosch een prachtig stukje waardevol cultuur- en natuurlandschap met hoge biodiversiteit: een buitengoed van allure in het Heuvelland. Voorjaar 2017 worden de inrichtingsmaatregelen afgerond en  verschillende informatiepanelen geplaatst. Het landgoed is dan in zijn geheel opengesteld voor wandelaars op de bestaande paden. Op deze wijze maakt het volwaardig deel uit van de landgoederenzone in het Buitengoed Geul & Maas. U bent van harte uitgenodigd om van het fraaie natuur- en landschapsschoon te komen genieten.

Hoe te bereiken
U kunt het beste de auto aan de voet van de helling, ‘parallel‘ aan de snelweg, parkeren. Dit is bij Chateau l'Ermitage, Stevensweg 1 Houthem, Valkenburg en de Calvariekapel. Dan kunt u wandelend over een steile helling (400m) door het bos naar het nieuwe landhuis lopen.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>