Duurzame herbestemming groene erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het Gelders Genootschap is in opdracht van Provincie Limburg gestart met het project over de aanpak van leegstand en het stimuleren en versnellen van duurzaam hergebruik van groene erfgoedensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het project loopt van januari 2018 tot en met december 2018, en is één van hefboomprojecten van het ‘Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuid-Limburg’. 

Invloed op Zuid-Limburgs landschap
Met name voor monumentale kastelen, buitenplaatsen, boerderijen en molens is herbestemming een lastige opgave. Het gaat om belangrijke en complexe erfgoedensembles, waarbij de relatie van het monumentale pand met tuin, erf, landerijen en landschap essentieel is. Verval van deze erfgoedensembles kan grote invloed hebben op de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap. Bij de uitvoering van het project wordt onder meer gekeken naar:

  • manieren om beleidsruimte te scheppen voor goede ontwikkelingen
  • eigenaarschap en gebruik
  • verbinden en verleiden van vraag en aanbod
  • kennis ontwikkelen en delen
  • (alternatieve) vormen van financiering (subsidies, leningen, fondsen en crowdfunding).

Toets bij vijf casussen
Er wordt inzicht gegeven in het actuele aanbod van leegstaande monumenten (boerderijen, molens, kastelen en buitenplaatsen) in het landelijk gebied van het Nationaal Landschap en in ervaringen – succes- en faalfactoren – van herbestemmingen van erfgoedensembles in Limburg. Dit levert aandachtspunten op voor toekomstige herbestemmingen.

 In dit project worden bij vijf casussen de instrumenten getoetst. Dit zijn:

Groote Molen – gemeente Meerssen
Kasteel Schaloen – gemeente Valkenburg aan de Geul
Boerderij Op de Bies – gemeente Nuth
Hoeve Dobbelsteynhof – gemeente Eijsden-Margraten
Kasteel Goedenraadg - gemeente Gulpen-Wittem.

De door gemeenten aangedragen casussen zijn divers in type erfgoed, geografische spreiding, urgentie, gebiedskwaliteiten, complexiteit, inhoud en eigendom. Vanuit de urgentie van de lokale gebiedsontwikkeling Buitengoed Geul en Maas is reeds gestart met de casussen Groote Molen en Kasteel Schaloen. Bij elke casus wordt nauw samengewerkt met de eigenaren en overheden.

Netwerk Herbestemming Groene Erfgoedensembles
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Buitengoed Geul en Maas zijn co-financiers van het project. In het project wordt ook nauw samengewerkt met de gemeenten in Zuid-Limburg, de Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, monumenteneigenaren, erfgoedinstellingen en andere stake-holders. Voor de uitwisseling van ervaringen en kennis wordt dit jaar het Netwerk Herbestemming Groene Erfgoedensembles ontwikkeld.

Leden van dit netwerk worden op de hoogte gehouden over het project en worden uitgenodigd voor twee werkateliers over leegstand en herbestemming van groene erfgoedensembles. De ateliers vinden plaats op donderdag 14 juni 2018 (Agrarisch erfgoed) en woensdag 26 september 2018 (Historische Buitenplaatsen en Landgoederen) . Wilt u lid worden van het Netwerk Herbestemming Groene Erfgoedensembles? Neem contact op met Elyze Storms-Smeets (projectleider): e.storms@geldersgenootschap, 026-4421742 of 06-18900463.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>