Plattegrond percelen

Start pilot stadslandbouw en streekproductie

Op 11 maart 2015 start de pilot stadslandbouw “De Drie Poorten” in het gebied tussen Buitenplaats Vaeshartelt en Landgoed Kruisdonk met het aanplanten van een lange haag. De pilot is in juli 2014 door de gemeente  uitgeschreven als prijsvraag  in de vorm van een open oproep. Uit de inzendingen is het samenwerkingsproject “De Drie Poorten” van ondernemers Stefan Muijtjens en Mark Daemen door de onafhankelijke commissie beoordeeld als best passende initiatief. Voor uitvoering van het plan “De drie Poorten” krijgen de initiatiefnemers de gemeentegronden tussen Buitenplaats Vaeshartelt en landgoed Kruisdonk van de gemeente gratis in bruikleen voor een periode van vijf jaar. De overeenkomst daarvoor is onlangs door partijen ondertekend.

Het plan “De drie poorten”
Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: landschapsbeheer, stadstuinbouw en bio-based. Doel van het plan is om de relatie tussen mens, natuur, landschap en streeklandbouw te versterken. Samen met organisaties, bedrijven en burgers wordt gekeken welke lokale producten er geteeld en gemaakt kunnen worden, maar ook waar behoefte aan is. Deze producten kunnen dan direct geteeld worden op de beschikbare grond. Door verbinding met en zeggenschap over lokale, efficiënte productie van groente en kruiden wordt lokale/regionale stadslandbouw interessant voor een grote groep. 
Naast stadslandbouw en de verkoop van hoeveproducten willen de initiatiefnemers ook een servicecentrum inrichten waar onder andere kennis gebundeld wordt en startende ondernemers terecht kunnen om op weg geholpen te worden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het netwerk). Tot slot worden de aanwezige populieren bossen omgevormd tot een plek voor educatieve natuurrecreatie samen met verenigingen als IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid).
 
Samenwerking 
Het plan is gericht op samenwerking met meerdere regionale partijen.  Zo wordt er onder andere samengewerkt met The Masters voor verbetering van de arbeidskansen van de deelnemers. Met de Poshoof in Caberg op het gebied van logistiek, oogst en opslag van producten.  Met de Bisschopsmolen vindt samenwerking plaats voor de teelt van graan- en eiwit gewassen die in de bakkerij gebruikt kunnen worden. Voor het educatieve gedeelte wordt onder andere samengewerkt met het CNME (Centrum voor natuur- en milieu educatie) in Maastricht. 
 
Pilot in buitengoed Geul en Maas
De beschikbaar gestelde gronden maken deel uit van de Landgoederenzone en de Groene Gastvrije Gordel. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeentes Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Voornaamste doelstelling is een groenere leefomgeving voor de inwoners van het gebied en het openbaar toegankelijk maken voor natuur- en landschapsbeleving, openluchtrecreatie en stadslandbouw en streekproductie. Om daar invulling aan te geven worden bewoners en ondernemers nauw betrokken bij de inrichting, onderhoud en beheer van het gebied. Daarom is ervoor gekozen om de percelen juist in dit gebied ter beschikking te stellen. Voor de verwerving van de gronden werd een bijdrage ontvangen van de Provincie Limburg en Buitengoed Geul en Maas binnen het project  Groene Gastvrije Gordel (GGG). De gemeente stelt alleen de grond om niet beschikbaar voor een periode van vijf jaar. Alle overige aan het project verbonden risico’s vallen onder het ondernemersrisico van de prijswinnaars.
 
 
 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>