Verwijzing Routenetwerk
Deel Routenetwerk

Routenetwerk in ontwikkeling

Het Routenetwerk in het Buitengoed Geul & Maas versterkt het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. De aanleg van het netwerk is in volle gang. Nog niet alle paden zijn met elkaar verbonden en de ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk.

Het project wordt in twee fases uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van € 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor € 2 miljoen en de Provincie eveneens voor € 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend.

Wat is er gerealiseerd?
In 2015 is vertraging ontstaan in de uitvoering van fase 1. De aanleg van een aantal bruggetjes vergt intensief overleg met de betrokken partners. De ontwerpen zijn nu klaar, en met de partners wordt gesproken over de precieze uitvoering. De verwachting is dat eind 2015 een besluit wordt genomen, zodat begin 2016 de laatste details kunnen worden afgerond. Het ontwerp van fase 2, dit is het deel ten westen van de A2 is bijna gereed. De verwachting is dat dit plan eind 2015 aanbesteed kan worden. De uitvoering is gepland in de loop van 2016.

Wat moeten we nog doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden eind 2015/begin 2016  opnieuw ingericht. Twee bruggen worden begin 2016 geplaatst.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>