Tuinen van Maastricht (© Heusschen*Copier)

Werksessies Tuinen van Maastricht

Op 11 april 2019 vond een interactieve werksessie plaats met stakeholders en ondernemers in het gebied De Tuinen van Maastricht. De werksessie ging over het in ontwikkeling zijnde Masterplan voor het gebied, dat als één van de zogenaamde hotspots in de stad-landzone Buitengoed Geul & Maas is benoemd.

Nieuwe ontwikkelingen
Het Masterplan moet een uitwerking worden van de Gebiedsvisie Buitengoed Geul & Maas. Het wordt het ruimtelijk raamwerk voor de Tuinen van Maastricht, dat ruimte biedt om in samenwerking en overleg met initiatiefnemers in het gebied interessante en passende nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Het Masterplan moet lokale ondernemers en initiatiefnemers uitnodigen zelf verantwoordelijkheid te nemen om plannen en projecten te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Centrale opgaven zijn het creëren van meer samenhang en meer ruimtelijke eenheid, het tegengaan van landschappelijke versnippering en het samen oppakken van deze opgave.

Twee werksessies
De werksessie van 11 april 2019 was een vervolg op een eerdere sessie, die plaatsvond op 22 november 2018. Die eerste sessie stond vooral in het teken van de inventarisatie van ideeën en initiatieven in het gebied. Bureau Deerhunter verrichtte een belevingsonderzoek naar de bevindingen van bewoners en gebruikers. De resultaten van dit onderzoek en aanbevelingen voor de verbetering van de beleving van het gebied werden tijdens deze eerste werksessie besproken. Op basis van de uitkomsten van de eerste werksessie is in de tweede werksessie een eerste ruimtelijk raamwerk voor de Tuinen van Maastricht gepresenteerd. Aan de hand hiervan gingen de deelnemers in groepjes aan de slag op zoek naar gemeenschappelijke raakvlakken en naar de dragende elementen die de identiteit van de Tuinen van Maastricht versterken en de betrokkenheid van ondernemers/initiatiefnemers met het gebied vergroten. De resultaten zijn aan het eind van de werksessie plenair besproken en vormen een zeer bruikbare input voor het op te leveren Masterplan.

Vervolg
De samenwerkende adviseurs in het Buitengoed Geul & Maas kunnen hiermee het Masterplan verder afronden. Daarmee wordt het Masterplan een gemeenschappelijk gedragen uitnodigings- en inspiratiekader dat ondernemers/initiatiefnemers stimuleert om zelf bij te dragen aan het versterken van de identiteit van en ruimtelijke samenhang in de Tuinen van Maastricht.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>